Wycena firmy – jako niezbędny element raportu Due dilligence

Raport due dilligence to sprawozdanie o stanie firmy, występujących zagrożeniach, mocnych stronach oraz perspektywach rozwoju. Opracowanie zawiera: analizę stanu prawnego, organizacyjnego, wartość posiadanego majątku oraz prognozę finansową wraz z danymi za minione okresy rozliczeniowe. Rola rzeczoznawcy majątkowego polega na wycenie wartości środków trwałych tj maszyn i urządzeń, środków transportu, wycenie posiadanych nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Pamiętać należy, że dane prezentowane przez księgowość firmy ujmują wyłącznie wartość księgową na dzień wyceny a nie jej aktualną wartość rynkową, którą ustala rzeczoznawca majątkowy. Wycenę wartości firmy przeprowadzić można różnymi podejściami i metodami, w zależności od wielkości, rodzaju wycenianego przedsiębiorstwa i jego aktualnego standingu. Do podstawowych podejść należą: podejście dochodowe dla jednostek , które generują zysk, podejście porównawcze dla spółek notowanych na giełdzie, metoda skorygowanych aktywów netto dla spółek posiadających duże aktywa lecz wypracowują niewielki zysk.

Podejście dochodowe: metoda zdyskontowanych zysków

Opiera się na założeniu, że przedsiębiorstwo jest dobrem, którego wartość zależy od korzyści finansowych, jakie przyniesie ono właścicielowi w przyszłości. O wartości przedsiębiorstwa stanowi zaktualizowana na moment wyceny wartość przewidywanego zysku operacyjnego po opodatkowaniu ( NOPAT ) oraz koszt kapitału (WACC ), i jest ona obliczana w oparciu o poniższą zależność:

WR = =

Gdzie:

Re = koszt kapitału własnego

Rd = koszt długu

E/V = procentowy udział kapitału własnego

D/V = procentowy udział długu

Tc = podatek dochodowy dla firm

Podejście porównawcze: metoda porównań rynkowych

Polega na porównaniu przedsiębiorstwa będącego przedmiotem wyceny, z przedsiębiorstwami podobnymi, które były przedmiotem obrotu rynkowego i dla których znane są ceny transakcyjne oraz podstawowe mierniki ekonomiczno – finansowe tzw. mnożniki. Mnożnik przedstawia stosunek ceny, jaką inwestorzy płacą za jedną akcję danej firmy, do odpowiedniej wielkości ekonomicznej przypadającej na tę akcję i informuje o tym, ile złotych inwestorzy są skłonni zapłacić za jedną złotówkę danej wielkości ekonomicznej – np. za jedną złotówkę zysku netto. Wartość mnożnika cenowego wyznacza się dzieląc kapitalizację rynkową danej spółki (suma wartości rynkowej wszystkich istniejących akcji) przez daną wielkość ekonomiczną z rachunku zysku i strat lub bilansu. Przyjmując do dalszych obliczeń zysk netto, wzór na obliczenie wartości firmy w podejściu porównawczym przyjmie postać:

WR = E *

Gdzie:

E = wolumen zysku netto

P = jednostkowa cena akcji

E = zysk przypadający na jedną akcję

Podejście majątkowe: metoda skorygowanych aktywów netto, której podstawowym złożeniem jest że, przedsiębiorstwo jest warte tyle ile stanowi wartość jej składników majątkowych pomniejszonych o pozostałe do spłaty zobowiązania.

Kalkulacja wartości skorygowanych aktywów netto polega na:

  1. Oszacowaniu wartości rynkowej wszystkich składników majątku przedsiębiorstwa posiadanych na dzień wyceny, głównie środków trwałych w tym wycenie nieruchomości oraz ustaleniu kwoty należności, a także co szczególnie istotne posiadanych należności nieściągalnych.
  1. Ustaleniu wartości rynkowej istniejących na dzień wyceny zobowiązań wycenianego przedsiębiorstwa.
  1. Ustaleniu skorygowanej wartości aktywów netto przez określenie różnicy pomiędzy wartością rynkową aktywów a wartością rynkową zobowiązań.

O ile omówione powyżej metody nie wymagają posiadania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego, o tyle w podejściu majątkowym wskazane jest aby przynajmniej wycenę nieruchomości przeprowadziła osoba posiadająca takie uprawnienia.

Na koniec uwaga: podstawowe zasady wyceny określa standard: Ogólne Zasady Wyceny Przedsiębiorstw, wchodzący w skład Krajowych Standardów Wyceny Specjalistycznych, wydanych przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.