Kredyt hipoteczny a jego zabezpieczenie

Ustalenie wartości nieruchomości w celu zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy – czyli zabezpieczenie kredytu hipotecznego wymagane przez bank, należy do najczęściej podawanych celów sporządzenia operatu szacunkowego z wyceny wartości nieruchomości. Wymagania jakie są stawiane rzeczoznawcom majątkowym w tym zakresie określa Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 01.09.2017 r. w sprawie standardu zawodowego – wycena dla zabezpieczenia wierzytelności – standard zawodowy rzeczoznawców majątkowych nr 1.

Na ogół przedmiotem zabezpieczenia są: mieszkania o tytule władania jakim jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo własności lokalu wraz z ułamkowym prawem użytkowania wieczystego gruntu, na którym stoi budynek. Równie często przedmiotem zabezpieczenia kredytu jest budynek jednorodzinny, ale mogą stanowić go również nieruchomości komercyjne takie jak hale produkcyjno-magazynowe, budynki biurowe czy wreszcie maszyny i urządzenia.

Sporadycznie banki przyjmują jako zabezpieczenie garaże, lecz wskazanym jest aby garaż stanowił pomieszczenie przynależne do lokalu, a nie był odrębnym przedmiotem gwarancji spłaty zobowiązań wobec instytucji kredytującej.

Wycena majątkowa – o czym należy pamiętać

Dla własnego dobra, zlecając rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie operatu szacunkowego powinniśmy przygotować możliwie dużą ilość materiałów dotyczących przedmiotu wyceny. W przypadku wyceny mieszkania czy domu do podstawowych dokumentów należą między innymi:

  • odpis księgi wieczystej lub przynajmniej jej numer,
  • zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami na rzecz spółdzielni, wypis z rejestru gruntów,
  • wypis z rejestru budynków,
  • korespondencja z urzędami dotycząca np. przeznaczenia w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego,
  • mapa geodezyjna, a w przypadku maszyn i linii technologicznych są to projekty techniczne, dokumentacja
    techniczno-ruchowa wycenianych urządzeń.

Pamiętać również należy o umożliwieniu rzeczoznawcy majątkowemu dokonania wizji lokalnej w celu wykonania dokumentacji zdjęciowej, która jest niezbędna w trakcie wyceny i sporządzenia operatu szacunkowego. Coraz częściej banki wymagają również dołączenia do operatu zdjęć w formie elektronicznej, celem weryfikacji daty ich wykonania.