Cele sporządzania operatów szacunkowych

Do najczęściej spotykanych na rynku wycen nieruchomości należą niżej wymienione:

 1. Wycena wartości nieruchomości dla celów kupna – sprzedaży
  ( zarówno dla stron transakcji jak i Urzędu Skarbowego dla naliczenia podatku od czynności cywilno – prawnych )
 2. Ustalenie wartości nieruchomości w celu zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy
  ( zabezpieczenie kredytu hipotecznego wymagane przez banki )
 3. Oszacowanie wartości nieruchomości dla celów postępowania spadkowego
  ( ustalenie wysokości zachowku poszczególnych spadkobiorców )
 4. Wycena nieruchomości w celu dokonania darowizny
  ( informacja dla Urzędu Skarbowego )

Poza wyżej wymienionymi operaty szacunkowe sporządzane są przez rzeczoznawców majątkowych również dla wyceny ograniczonych praw rzeczowych takich jak:

 1. Określenie kwoty najmu lub dzierżawy
 2. Ustalenie wysokości prawa służebności przesyłu, związane z zajęciem części nieruchomości dla budowy infrastruktury technicznej ( telekomunikacja, gaz, energetyka, wodociągi )
 3. Obliczenie wysokości odszkodowania za poniesione szkody w trakcie prowadzenia robót budowlanych oraz utratę wartości nieruchomości w wyniku realizacji inwestycji

Do ostatniej grupy wycen, dla których sporządza się operat szacunkowy należą między innymi:

 1. Wycena wartości firmy
 2. Określenie wartości godziwej nieruchomości oraz składników majątku trwałego przedsiębiorstwa dla celów księgowych
 3. Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem

 

Zlecając rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie operatu szacunkowego powinniśmy przygotować możliwie dużą ilość materiałów dotyczących wycenianego przedmiotu wyceny. Należą do nich między innymi: odpis księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, wypis z rejestru budynków, mapa geodezyjna, projekty techniczne oraz dokumentacja techniczno-ruchowa wycenianych urządzeń, korespondencja z urzędami dotycząca np. przeznaczenia w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego itp.  Pamiętać również należy o umożliwieniu rzeczoznawcy majątkowemu dokonania wizji lokalnej i wykonaniu dokumentacji zdjęciowej, która jest niezbędna w trakcie wyceny i sporządzenia operatu szacunkowego.