Wycena firm i wycena nieruchomości – na co uważać w 2021 roku

Wycena firmy oraz wycena nieruchomości to pojęcia, które w 2020 roku nabrały nowego znaczenia. Mijający rok przyniósł kilka znaczących zmian w zapotrzebowaniu rynku na wyceny,  a co za tym idzie w zakresie oferowanych usług w charakterze  rzeczoznawcy majątkowego.

W segmencie wycen nieruchomości, dominowały zlecenia dotyczące wycen nieruchomości komercyjnych, w szczególności  dla celów zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy oraz aktualizacje ich wartości. Wyceny mieszkań stanowiły ze względu na panującą  w Polsce pandemię niewielką część tego segmentu wycen. Może to wynikać z oczekiwania uczestników rynku na dalszy rozwój sytuacji  zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym.

Wbrew niektórym prognozom, ceny mieszkań na Śląsku jak i ich podaż oraz popyt zachowywały się w miarę stabilnie i nie podlegały znaczącym wahaniom. Dużym zainteresowaniem cieszyły się natomiast wyceny przedsiębiorstw, zarówno tych posiadających osobowość prawną tj. spółek z o.o oraz spółek akcyjnych, jak i jednoosobowych działalności gospodarczych, również spoza terenu województwa śląskiego.

W trakcie prowadzonych konsultacji z potencjalnymi zleceniodawcami padło szereg pytań i wątpliwości dotyczących sposobu, zakresu  oraz formy wyceny przedsiębiorstwa. Do najczęściej poruszanych tematów w mijającym roku należały:

  1. czy jest i na czym polega różnica w wycenie firmy i w wycenie majątku firmy?
  2. jaką metodę wyceny firmy zastosować w zależności od sytuacji finansowej i osiąganych wyników?
  3. jak wycenić jednoosobową działalność gospodarczą?

W poniższym tekście postaram się jeszcze raz, krótko odpowiedzieć na stawiane powyżej pytania.

Czy jest i na czym polega różnica w wycenie firmy i w wycenie majątku firmy?

Często popełnianym błędem jest utożsamianie wartości majątku firmy z jej wartością. Wartość środków trwałych i wyposażenia stanowi jedynie jeden z elementów składających się na wartość rynkową firmy. Poza nimi, na wartość firmy wpływają również należności ( szczególnie nieściągalne ), zobowiązania czy zapasy magazynowe. Ponadto podstawowym czynnikiem stanowiącym o wartości firmy jest poziom generowanego zysku. Cóż bowiem potencjalnemu inwestorowi po majątku trwałym, skoro firma jako całość organizacyjna generuje straty?

ZAPYTAJ O WYCENĘ FIRMY

tel. 604 932 178.

 

Jaką metodę wyceny firmy zastosować w zależności od osiąganych wyników finansowych?

Dobór metody wyceny uzależniony jest przede wszystkim od wyniku finansowego osiąganego przez podmiot gospodarczy. W sytuacji gdy firma generuje straty, wskazana jest metoda majątkowa  np. skorygowanych aktywów netto. Zgodnie z podejściem majątkowym do wyceny przedsiębiorstw, przyjmuje się, że wartość przedsiębiorstwa wynosi tyle ile suma wartości poszczególnych składników majątku tego przedsiębiorstwa. W celu ustalenia wartości rynkowej kapitałów własnych (aktywów netto) metodą majątkową, należy sumę wartości wszystkich aktywów pomniejszyć o łączną wartość rynkową posiadanych przez podmiot zobowiązań.

Firmy osiągające dodatni wynik finansowy wyceniane mogą być również w podejściu dochodowym (zdyskontowanych przepływów pieniężnych lub skapitalizowanego dochodu ekonomicznego), zakładającym że przedsiębiorstwo jest dobrem, którego wartość zależy od korzyści finansowych, jakie przyniesie ono właścicielowi w przyszłości. Wskazanym jest aby w takiej sytuacji, w celu weryfikacji wyniku, przeprowadzić wycenę w obu podejściach. Podmioty, które mają swoje odpowiedniki notowane na GPW lub New Connect mogą być również wyceniane w podejściu porównawczym, bazując na danych i wskaźnikach przez nie publikowanych w raportach giełdowych.

Jak wycenić jednoosobową działalność gospodarczą?

Jak wspomniałem powyżej, stosowana metoda wyceny przedsiębiorstwa nie jest uzależniona od formy organizacyjnej podmiotu, lecz od jego specyfiki oraz osiąganych wyników finansowych. Tak więc również mała działalność gospodarcza prowadzona osobiście przez właściciela może być wycenianazarówno w podejściu dochodowym, majątkowym jak i porównawczym. Ważne są jedynie specyfika i zakres prowadzonej działalności, jej skala oraz osiągane wyniki na koniec okresu sprawozdawczego.

           

Jeśli masz pytania dotyczące zagadnienia jak wycenić firmę lub jeśli chcesz zapytać o wycenę takiej usługi, zapraszam Cię do kontaktu.

Wybrane wyceny przedsiębiorstw, które zrealizowałem [KLIKNIJ i ZOBACZ]

Jak wycenić firmę i na co zwrócić uwagę – krótki poradnik!

Zadzwoń i porozmawiajmy [KONTAKT]